Публічний договір
про надання консультаційних послуг

Преамбула

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності ФОП Радецького Михайла Богдановича , надалі: «Виконавець», про надання послуг з консультування у сфері шкільної та позашкільної освіти з використанням дистанційних освітніх технологій на визначених цим Договором умовах.

1. ПРОПОЗИЦІЯ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

1.1. Виконавець, керуючись статтями 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги з консультування у сфері шкільної та позашкільної освіти з використанням дистанційних освітніх технологій відповідно до умов цього Публічного договору.

2. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому Договорі застосовуються наступні визначення та правила інтерпретації термінів:

2.1. Публічний Договір – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками послуг з консультування у сфері шкільної та позашкільної освіти з використанням дистанційних освітніх технологій, доступ до яких надається Виконавцем.

2.2. Момент укладення Договору – Договір вважається укладеним в порядку статті 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 3.5. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

2.3. Замовник – фізична особа, яка досягла 18-річного віку, має повну цивільну дієздатність, є батьком, матір’ю або законним опікуном (представником) дитини (Слухача), в інтересах якої надаватимуться послуги за цим Договором, або особа, яка, маючи повну цивільну дієздатність, має намір отримати послуги з консультування у сфері шкільної та позашкільної освіти з використанням дистанційних освітніх технологій (поєднує в собі Замовника та Слухача).

2.4. Слухач – фізична особа, яка з метою покращення рівня своїх знань та практичних навичок в сфері шкільної та/або позашкільної освіти безпосередньо виступає користувачем дистанційних освітніх технологій, доступ до яких надається Виконавцем за цим Договором.

2.5. Напрямок підготовки – обрана Замовником навчальна дисципліна (предмет) або їх комплекс, щодо яких Виконавцем надаватимуться консультаційні послуги з питань освітньої підготовки Слухача для покращення рівня його знань та практичних навичок з їх застосування в межах навчальної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів, або за індивідуальним планом, обраним Замовником.

2.6. Веб-сайт – офіційний веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет за адресою: amreducation.online, на якому розміщено платформу дистанційних освітніх технологій, за допомогою якої надаються послуги за цим Договором.

2.7. Особистий кабінет – персональна сторінка Замовника на Веб-сайті, з якої Замовник може отримувати послуги за цим Договором (доступ до он-лайн сесій занять за обраним Напрямком підготовки, доступ до текстових та мультимедійних навчальних матеріалів), замовляти додаткові послуги, а також відслідковувати статистику користування послугами. Вхід в Особистий кабінет здійснюється шляхом авторизації із застосуванням логіну та паролю, що створюється під час реєстрації Замовника на Веб-сайті.

2.8. Он-лайн сесія (заняття) – елемент авторських курсів, розроблених Виконавцем, які проходять онлайн з використанням технологій стріму відео, відеозв’язку у формі конференції, чатів тощо, за графіком та часовим розкладом конкретного дистанційного курсу за відповідним Напрямком підготовки. Замовник зобов'язаний забезпечити Слухача устаткуванням (персональний комп’ютер), характеристики якого дозволяють проходити онлайн заняття в мережі Інтернет, а також забезпечити інтернет зв'язок належної якості.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Кожна Сторона цього Договору гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.

3.2. Договір є обов’язковим для Виконавця з дати його оприлюднення на Веб-сайті.

3.3. Договір є обов’язковим для Замовника з моменту прийняття ним пропозиції Виконавця про укладення Договору в порядку, визначеному п. 3.6. цього Договору.

3.4. Договір укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого Виконавцем Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.

3.5. Договір вважається укладеним між Виконавцем і Замовником (оферта вважається акцептованою) у момент здійснення Замовником однієї з наступних дій:

 • 3.5.1. здійсненням дії, що свідчить про прийняття умов оферти, – оплатою послуг; або;
 • 3.5.2. наданням Виконавцеві підписаної заяви про приєднання до договору; або;
 • 3.5.3. фактичним користуванням Послуги.

3.6. Замовник погоджується з тим, що Виконавець розглядає факт оплати послуг і користування Послугами, як акцепт оферти.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. У відповідності до умов цього Договору Виконавець самостійно чи із залученням третіх осіб надає Замовникам такі послуги:

 • — надання інформаційно-консультаційних послуг із питань шкільної та позашкільної освітньої підготовки Слухачів за відповідним Напрямком підготовки;
 • — організація та проведення для Слухачів навчальних занять за Напрямком підготовки із залученням науково-педагогічних фахівців;
 • — надання Слухачам можливості використовувати різноманітні джерела для отримання знань з питань, необхідних для якісної підготовки за відповідним напрямком.

Замовник зобов’язується оплатити послуги Виконавця в порядку, що визначений в цьому Договорі.

4.2. Обираючи Напрямок підготовки, а також рівень складності навчального матеріалу, Замовник несе персональну відповідальність за здатність Слухача засвоювати такий матеріал з урахуванням його попередньої підготовки та наявного рівня знань та навичок.

4.3. Взаємовідносини між сторонам регулюються Цивільним кодексом України та на них не поширюються вимоги Закону України «Про Освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення онлайн-сесій (занять) усно за відповідним Напрямком підготовки, а також шляхом надання Слухачам доступу до текстових та/або мультимедійних матеріалів, підготовлених Виконавцем, з відповідною інформацією.

5.2. Підготовка Слухачів здійснюється в навчальних групах в залежності від обраного Замовником відповідного напрямку підготовки.

5.3. Після реєстрації Замовника на Веб-сайті та проведення попередньої оплати обраного Напрямку підготовки, йому надається доступ до Особистого кабінету.

5.4. Час проведення онлайн-сесій (занять) повідомляється Замовнику шляхом публікації відповідної інформації на Веб-сайті.

5.5. Замовнику (Слухачу) може надаватись можливість придбати необхідні додаткові навчально-методичні матеріали, в тому числі необхідні для поглибленого вивчення відповідних навчальних дисциплін (предметів), щодо яких проводиться підготовка.

5.6. Під час проведення онлайн-сесій (занять) в режимі двох- або багатосторонньої конференції забороняється проводити розмови між слухачами курсу, які не відносяться до заняття, використання в розмовах ненормативної лексики, а також поведінка і дії, що відволікають інших слухачів, що заважає проведенню заняття, створює некомфортні умови для інших слухачів та/або лектора.

5.7. Під час проведення онлайн-сесій (занять) в режимі двох- або багатосторонньої конференції Слухач зобов'язаний шанобливо спілкуватися з іншими слухачами, представниками (співробітниками) Виконавця та іншими третіми особами.

5.8. Сторони домовились, що послуги вважаються наданими належним чином у момент їх використання Замовником (Слухачем):

 • — для онлайн-сесій і консультацій – послуги вважаються наданими безпосередньо у момент закінчення проведення кожної з сесій, незалежно від того, прийняв Замовник (Слухач) в них участь чи ні;
 • — для послуг доступу до сервісів та інформаційних матеріалів – послуги вважаються наданими у момент реалізації Виконавцем технічної можливості доступу до інформаційних матеріалів і сервісів, незалежно від факту відвідування Замовником (Слухачем) онлайн-платформ Веб-сайту або користування матеріалами.

5.9. Після завершення строку викладання курсу відповідного Напрямку підготовки доступ до Веб-сайту та Особистого кабінету обмежується базовими функціями (можливістю здійснити реєстрацію на новий курс, доступом до договору публічної оферти).

5.10. Підписання Замовником Акту здачі-приймання наданих послуг для підтвердження факту надання послуг не потрібне.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов'язаний особисто або за допомогою третіх осіб:

 • 6.1.1. надавати послуги на умовах даної Оферти;
 • 6.1.2. забезпечити якість та своєчасність послуг відповідно до вимог, яким такі послуги звичайно повинні відповідати.

6.2. Слухач зобов'язаний:

 • 6.2.1. сприяти Виконавцю у виконанні ним взятих на себе зобов'язань за цим Договором;
 • 6.2.2. прийняти умови навчання, які опубліковані на сайті та дотримуватися програми навчання, відвідувати онлайн-сесії та виконувати практичні завдання, дотримуватись рекомендацій Виконавця щодо опанування знань та вмінь в межах обраного Напрямку підготовки;
 • 6.2.3. не порушувати дисципліну та з повагою відноситись до науково-педагогічних фахівців під час проведення онлайн-сесій (занять) в режимі двох- або багатосторонньої конференції.

6.3. Замовник зобов'язаний:

 • 6.3.1. вносити достовірну інформацію про себе під час реєстрації на Веб-сайті;
 • 6.3.2. своєчасно в розмірі та порядку, визначеному цим Договором, здійснити оплату послуг Виконавця;
 • 6.3.3. не розголошувати третім особам дані доступу до свого Особистого кабінету на Веб-сайті (логін та пароль). Допускається передача даних доступу до свого особистого кабінету тільки Слухачу, в інтересах якого Замовником було укладено даний Договір (дитині, що безпосередньо користується ресурсами Веб-сайту);
 • 6.3.4. Не робити дій, які можуть нашкодити діяльності та функціонуванню Веб-сайту, в тому числі, не підключати шкідливі сторонні скрипти, програми та інше програмне забезпечення, що можуть спричинити неналежну роботу Веб-сайту.

6.4. Виконавець має право:

 • 6.4.1. отримувати від Замовника документи та інформацію, які необхідні для виконання Виконавцем взятих на себе зобов'язань;
 • 6.4.2. вести облік наданих Замовнику послуг за допомогою внутрішньої системи обліку Виконавця;
 • 6.4.3. вносити зміни в порядок, час, терміни надання послуг (зокрема, змінюючи програму та розклад онлайн-сесій). Про внесені зміни Виконавець повідомляє Слухача за допомогою розміщення відповідного оголошення загальнодоступним для огляду та ознайомлення способом на Веб-сайті;
 • 6.4.4. призупинити доступ до інформаційних матеріалів і сервісів або відмовити Замовникові (Слухачеві) в участі в онлайн-сесіях, чатах, у разі порушення Замовником умов даної Оферти, а також встановлення спроби втручання в роботу сайту і доступних сервісів (або отримання до них доступу, в обхід інструкцій Виконавця);
 • 6.4.5. у будь-який момент доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти інформаційні матеріали, розміщенні на Веб-сайті;
 • 6.4.6. вносити зміни в умови навчання у будь-який момент і на свій розсуд. В разі внесення змін до умов участі, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов участі на Веб-сайті (якщо термін вступу змін в силу не визначений додатково) і вважається прийнятим Замовником з моменту першої оплати послуг, здійсненої після зміни умов. У будь-якому випадку, передплачений обсяг послуг не може бути змінений в меншу сторону;
 • 6.4.7. відмовитися від виконання цього Договору повністю або частково у разі невиконання Слухачем своїх обов'язків.

6.5. Замовник має право:

 • 6.5.1. самостійно вибирати пакет послуг, що надаються Виконавцем;
 • 6.5.2. у будь-який час розірвати цей Договір в односторонньому порядку, здійснивши оплату фактично наданих послуг.

6.6. Слухач має право:

 • 6.6.1. приймати участь в онлайн-сесіях (заняттях) за обраним Напрямком підготовки;
 • 6.6.2. отримувати та використовувати текстові та мультимедійні навчально-інформаційні матеріали, доступ до яких надається Виконавцем в межах обраного Напрямку підготовки (їх використання обмежене зобов'язанням не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, і не поступатися, а також не використовувати матеріали для яких-небудь комерційних цілей, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам).

6.7. Укладанням Договору на умовах даної Оферти Замовник надає Виконавцеві право:

 • — збирати, зберігати і обробляти, та знищувати персональні дані Замовника (Слухача);
 • — відправляти Замовникові (Слухачу) повідомлення в Особистий кабінет Веб-сайту, електронною поштою або SMS;
 • — інформувати Замовника (Слухача) про нові продукти, послуги і сервіси, що надаються Виконавцем;
 • — відправляти повідомлення рекламного і інформаційного характеру, у тому числі про товари і послуги, що надаються партнерами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

6.8. Замовник зобов'язується не використовувати техніки, методики і прийоми навчання Виконавця, які стали йому відомі в процесі отримання послуг за цим Договором, з метою ведення аналогічної діяльності протягом трьох років з дати реєстрації на Веб-сайті.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

7.1. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця на умовах 100% передоплати в безготівковій формі із застосуванням сервісу електронних платежів Веб-сайту, якщо інше не узгоджено сторонами.

7.2. Розмір оплати визначається з урахуванням обраного Замовником Напрямку підготовки та терміну отримання послуг (Графіку занять), на основі тарифів (кошторису), опублікованих на Веб-сайті й може фіксуватися у виставленому рахунку на оплату (або електронному інвойсі).

7.3. Вартість послуг не включає комісію, що стягується банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково, при цьому, вартість послуг визначається як різниця суми здійсненого Замовником платежу і суми утриманої комісії.

7.4. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

7.5. Виконавець не здійснює повернення (перерахунок) грошових коштів незалежно від того, чи скористався Замовник (Слухач) консультаціями, текстовими та мультимедійними інформаційними матеріалами, до яких Виконавець надав йому доступ.

7.6. Послуги не можуть бути передані та використані третіми особами.

8. СТРОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

8.1. Послуги Виконавця, визначені цим Договором, надаються протягом строку, що визначається Графіком занять з урахуванням обраного Напрямку підготовки та здійсненої оплати таких послуг згідно з тарифами, опублікованими на Веб-сайті.

9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:

 • — усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються правами інтелектуальної власності;
 • — на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю.

9.2. Замовник (Слухач) має право використовувати навчальні матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на підготовлені Виконавцем навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

9.3. Передрук, ксерокопіювання та копіювання на будь які носії навчальних матеріалів, до яких Виконавцем надано доступ Замовнику (Слухачу), – заборонено.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

10.2. У випадку невикористання Замовником (Слухачем) з тих чи інших причин замовлених послуг, Виконавець не несе відповідальності за такі дії і не здійснює компенсації вартості невикористаних послуг.

10.3. Підписанням цього Договору Замовник визнає, що подальші результати використання отриманих Слухачем знань, в тому числі під час оцінювання в загальноосвітньому навчальному закладі та/або проведенні зовнішнього незалежного оцінювання Слухача, залежать виключно від здібностей та наполегливості Слухача в опануванні знань, тобто залежать від суб’єктивних факторів, з огляду на що Виконавець не несе відповідальності за результати сторонньої оцінки рівня знань та навичок Слухача.

10.4. Виконавець не несе відповідальність за:

 • — відповідність наданих послуг цілком або їх частини очікуванням Замовника (Слухача);
 • — припинення доступу до Веб-сайту не з вини Виконавця;
 • — збереження логіна і пароля до Особистого кабінету Замовника (Слухача);
 • — збитки, які виникли у Замовника (Слухача) через технічні збої апаратного або програмного забезпечення Замовника (Слухача), перебої в електропостачанні та/або в доступі до мережі Інтернет. В разі, якщо Виконавець провів заняття за розкладом, а Замовник (Слухач) не зміг забезпечити відповідні умови для навчального процесу, то така послуга вважається наданою.

10.5. За порушення Замовником (Слухачем) дійсних умов цього Договору, Виконавець залишає за собою право розірвати даний Договір в односторонньому порядку. При цьому, в такому випадку грошові кошти, сплачені за послуги, Замовнику не компенсуються.

11. ФОРС МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо).

11.2. Сторона, яка не може виконати через форс-мажорні обставини свої зобов'язання, повинна письмово повідомити іншу Сторону про перешкоду і вплив форс-мажорних обставин на виконання зобов'язань за Договором протягом 5 (п’яти) календарних днів.

11.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи видані Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, який є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

11.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

11.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право ініціювати питання про розірвання цього Договору, надіславши письмове повідомлення про розірвання Договору іншій Стороні.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

12.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання ними зобов’язань, передбачених цим Договором.

13.2. Сторони можуть за взаємною згодою припинити дію цього Договору достроково, підписавши відповідну угоду про припинення дії Договору.

13.3. У випадках, коли визначені п. 11.1. цього Договору обставини непереборної сили діють більше 3 місяців, або коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини будуть діяти більше такого строку, будь-яка Сторона має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку.

14. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

14.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в належному вигляді і підписані обома Сторонами.

14.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце у випадках, визначених цим Договором, а також на підставах, передбачених законодавством України.

14.3. У разі дострокового розірвання Договору Замовник має здійснити взаєморозрахунки за фактично надані, але не оплачені на момент розірвання Договору послуги.

15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

15.1. Виконавець бере на себе зобов’язання по збереженню конфіденційності отриманої від Замовника інформації та копій документів. Виконавець робитиме все необхідне для того, щоб попередити повне або часткове розголошення вказаної інформації або ознайомлення з нею третіх осіб без взаємної домовленості.

15.2. Обставини конфіденційності зберігають свою силу після збігу терміну дії цього Договору або його дострокового розірвання протягом наступних п’яти років.

16. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

16.1. Сторони визнають юридичну силу документів, що складенні в електронній формі, направляються електронною поштою на вказані Виконавцем на Веб-сайті, а Замовником при заповненні форми реєстрації, реквізити.

16.2. Сторони прийшли до згоди керуватися умовами про електронний документообіг і електронну взаємодію, викладеним нижче:

 • — заявки, повідомлення, рахунки складаються письмово у формі електронного документа і не оформляються на паперових носіях;
 • — сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу);
 • — сторони виходять з того, що електронне повідомлення, направлене з електронної поштової адреси Сторони, виражає дійсне волевиявлення Сторони і намір укласти, змінити або припинити операцію – відповідно до значення тієї або іншої дії, визначеної договором;
 • — перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, вказаним Замовником або Виконавцем в цьому договорі як контактний реквізит;
 • — кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти і недоступність їх третім особам;
 • — при необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень, завірені стороною, що їх роздрукувала.
 • — в якості первинних облікових документів, що є підставою для розрахунків, приймаються рахунки і інші документи, складені в електронній формі.

17. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ

17.1. Замовник зобов'язаний дотримуватися наступних технічних вимог до програмного забезпечення та обладнання, які використовуються для отримання послуг за цим Договором:

 • — Пристрої: Комп’ютер (стаціонарний або ноутбук);
 • — Операційні системи: Windows 8-10 або Mac OS;
 • — Навушники;
 • — Мікрофон;
 • — Web-камера (вбудована або зовнішня);
 • — Браузери Google Chrome (останньої версії) в крайньому випадку Mozilla Firefox (останньої версії);
 • — 4 Гб оперативної пам'яті (або більше);
 • — Виділений провідний Інтернет – стабільна швидкість не менше 5 Мбіт/с на вхід і вихід;
 • — Процесор який підтримує перегляд онлайн відео без затримок;

Лінк на тест швидкості — http://speedtest.net

Лінк на тест вашого комп’ютера — https://tokbox.com/developer/tools/precall/results

17.2. Виконавець не несе відповідальності у випадку недотримання Замовником вимог, зазначених в пункті 17.1. Договору.

17.3. У випадку виникнення проблем з доступом, Замовник може звернутися в Службу підтримки Виконавця, що працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 за номером (067) 827-04-35.

18. ІНШІ УМОВИ

18.1. Оферта набирає чинності з моменту публікації на сайті Виконавця і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

18.2. У питаннях, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

18.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. В разі внесення змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту публікації оферти в новій редакції оферти на сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково.

18.4. З метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» Замовник надає Виконавцю безстрокову згоду на обробку (включаючи збір, накопичення, зберігання, використання третьою особою) своїх персональних даних у базах персональних даних Виконавця, і підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних у бази персональних даних Виконавця з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, які вимагають обробки персональних даних згідно з чинним законодавством України. Замовник поінформований про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

18.5. Сторони підтверджують, що цей Договір відповідає їх дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається ними у відповідності зі справжньою їх волею та на вигідних для них умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, Договір укладається ними без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, вони однаково розуміють значення, умови Договору, його природу і правові наслідки, бажають настання саме тих правових наслідків, що створюються цим Договором.

19. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ:

Адреса: м. Турка, вул. Івана Франка, 33

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2634409079

Тел.:+38(099)529-11-02


E-mail:amreducation2020@gmail.com